pasmaugti

pasmaugti
1 pasmáugti tr. 1. H173, Sut, N, K, M, LL262, Rtr, Š smaugiant nužudyti: Virve pasmaugsiu R343. Ar tu pasmáugamas nori, ko tu čia atejai J. Sako, nakčia jis vos vos nepasmaugęs kunigaikštienės V.Krėv. Smaugtinai pasmáugė žmogų Krž. Nebijojai lauke piningų laikyti, ka tavi atejęs kas nepasmaũgtų Als. Aš bijau ir galvos iškišti, kad muni velnias nepasmáuga Mžk. Jis grumzdė mano žemę išdeginti ir mano vyriškius pasmaugti BBJdt16,6. Idant užsiturėtumbite nuog to, kas … yra pasmaugta Ch1ApD15,29. ^ Kad jį bent sapne koks budelis pasmaugtų B.Sruog. Kai sūnelis paaugęs, ir tėvelį pasmaugęs B600. Šmaukšt pabraukšt, kad nespėsi, tuoj pasmaugsiu (samtis) Sml.
pasmaugtinaĩ adv.; N: Geras tėvas! Nustvėręs žmones už gerklės, pasmaugtinai smaugia V.Piet. | refl. N, K, J, Š: Žiūrėk, paršas tvoroj pasismaugęs Ilg. Atejus radau arklį pasismaugta Zr.nugalabyti (papjauti, numarinti): Tie kirminai papjaudavo žmogų, pasmáugdavo (į kapus nuvarydavo) Kv. Liga pasmaugė vičvisus, kap insisukė Vrnv. Voras tinklą mezga, užkabina musias – anas pasmáugia ir kraują išgeria Kkl. Er tu ir teisius žmones nori pasmaugti (paraštėje užmušti)? BB1Moz20,4. ^ Kad tave vilkas pasmaugtų (piktas linkėjimas)! B485. | refl. tr.: Dar avį pasismáugsim, ir užteks mėsos iki Kalėdų Smn.prk. užgniaužti, nuslopinti: Caras norėjo karu pasmaugti revoliuciją . Lenkų legionieriai nori užgrobti visą Lietuvą, pasmaugti darbininkų judėjimą . Kartuvių kilpa poeto giesmės nepasmaugia E.Miež.
2. suvaržyti kvėpavimą, uždusinti: Iš didelės meilės muni bebučiuodamas mažne pasmáugė Vkš. | prk.: Čia tas kalnas visus pasmáugia (nualsina) Trgn.kurį laiką dusinti: Kartais užeina sopulys, pasmáugia kokią dieną, dvi, tris ir vėl praeina Krs.suspausti, suveržti: Ką skarele pasmáugti NdŽ. Kad ką tik (susijaudinsi), pasmáugė gerklę – verkt jau negali Ad. | refl.: Kap dar čia tu tuom skepetu pasismáugei – net akys verčiasi Rdm. 3. prk. nuvarginti, užuiti, užguiti: Ta uošvienė pasiutus: baigia marčią pasmáugt Jnš. Jūs tą vaiką pasmáugsit Ig. Smulkiejai [valstiečiai] seniau buvo pasmaugtì Pp. 4. aplink suspausti, pasiaurinti: Paltas gražiai pasiūtas, pasmáugtas biškį Klt. Lempa par vidurį pasmáugta Grk. Pasmaugta kaip skruzdė LTR(Grk). 5. pavalyti, pašnypšti (nosį): Kap tik pasmáugi, tai kraujas Str. \ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pasmaugti — pasmáugti vksm. Užpuoli̇̀kas grasi̇̀no pasmáugti senùtę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prismaugti — 1 prismaugti tr. 1. BzF173, NdŽ, Plv, Grd, Pln spaudžiant suimti (už gerklės), pridusinti: Aną prismaugė už gerklės, ka nešauktų Kv. Nepasirodyk, ka vežiesi pinigų, kad tave neprismaugtų kas Jrb. Lapinas pamėlynavo tartum prismaugtas, akys išlipo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jaunas — 1 jaunas, à adj. (3) K, J; SD74 1. nedaug metų turintis, nesenas: Jis jau nebejaunas žmogus BŽ248. Mergelė jaunà Mrk. Jaunui žmogui da greičiau sugyja Ad. Tada dar jaunu vyru tebebuvau Šts. Jaunas arklys B. Atsargiai su jaunaĩs arkliais Plv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neprotas — neprõtas sm. (2) Rm; P, I stoka išminties, neišmanymas, nesusipratimas: Žmogus neprote galia kitą i pasmaugti Šts. Kas iš tavo gražumėlio, kad neprotužėlis JV315. Jei ne mano neprotas, aš būčiau galėjęs čia papasakoti daugybę jo paties… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudrėbti — nudrė̃bti, nùdrebia, nùdrėbė 1. tr. nuimti (ką tiršta): Nùdrėbiau nuo viršaus košę, kad nesklistum par kraštus J. 2. tr. nukrėsti iš molio: Kol nudrė̃bsime tvartus, tai ir žiema ateis Vl. Jis gerai moka pečių nudrė̃bti Up. ^ Riebumas mergaitės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugargalyti — nugargãlyti tr. pasmaugti: Anie veizi, kad tik tave nugargãlytų KlvrŽ. gargalyti; nugargalyti; prigargalyti; užgargalyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagnybti — tr. 1. euf. pavogti, pasisavinti: Bando kokį stukelį gintaro pagnybti prš. 2. prk. papjauti: Giltinė tave pagnybs J. Tai ir jūs jau pagnybot kiaulioką? Ut. | refl. tr.: Vieną paršą pasignybo, o tokia šeimyna – tuoj mėsos pristigs Dbk. 3. paraukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”